Bioolja, Tallbeck

Bioolja, Tallbeck

Eco-Asfalt, Green Asphalt, MiljöAsfalt, Klimatanpassad Asfalt…. 

Kärt barn har många namn hos entreprenörerna men gemensamt försöker de minska sin påverkan på miljön genom att byta till fossilfria bränslen.

De allra flesta upphandlingar kräver idag ett aktivt miljöarbete från entreprenörens sida och du som producent har genast en konkurrensfördel om du kan påvisa mindre klimatpåverkan än dina branschkollegor. 

Vi har konverterat flertalet asfaltverk från drift på fossilbränsle till miljövänliga fossilfria alternativ. Erfarenheten vi samlat gör oss till en av marknadens största kunskapskällor för konvertering till Bioolja & Tallbecksolja.

Exempel på våra tjänster : 

Ett av våra projekt. Komplett isolerad container för drift på bioolja med styrskåp, flödesmätning, förvärmningsaggregat, pump & filterbord, översvämningsskydd samt separat kompressorrum

Bioolja är förnybar olja som framställs ur råvaror från växtriket. Raps, solros, soja, barr & lövträd är några av dessa. Oljan framställs ur restprodukter från livsmedelsindustri och tillverkning av biodiesel. Att ta tillvara på restprodukter ger en effektiv resurshushållning.

Tallbecksolja / TOP  är en av tre produkter som utvinns från Råtallolja. Råtallolja är en biprodukt från papperstillverkning. Ca 40% av råtalloljan blir till Tallbecksolja ( Tall Oil Pitch, TOP ) som används för att ersätta fossil eldningsolja inom asfaltindustrin